INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din integritet och vill att du ska kunna känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. I den här policyn berättar vi hur vi använder personuppgifter som vi samlar in eller som lämnas in till oss.


Yodabee AB (Yodabee) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som anges nedan.


När sker behandling av personuppgifter?

Yodabee behandlar dina personuppgifter när du

 • köper abonnemangstjänst
 • anmäler dig till nyhetsbrev
 • fyller i ett kontaktformulär
 • söker lediga tjänster eller anmäler intresse för anställning hos oss
 • deltar i undersökningar
 • söker kontakt med oss i övrigt
 • och i samband med marknadsföringsutskick.

Registrerade uppgifter

Yodabee:s kunder är juridiska personer. När företrädare för ett företag gör beställningar kan Yodabee komma att behandla kontaktpersonens/kontaktpersonernas

 • namn
 • befattning
 • avdelningstillhörighet
 • telefonnummer
 • e-postadress.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Yodabee samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja ingångna avtal och kunduppdrag, samt administrera dessa. Yodabee måste bland annat kunna informera om förändringar i leveranser eller lämna annat viktig information som behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.


Yodabee kan komma att behandla dina personuppgifter, främst e-post, för att skicka information om vår verksamhet, nyheter som vi bedömer vara av intresse för dig eller annan marknadsföring, enligt en intresseavvägning. Du har alltid rätt att tacka nej till direkt marknadsföring. Uppgifterna kan också användas i Yodabees affärsutveckling och i analyser av vår verksamhet, t.ex. genom marknadsanalys eller statistik.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller fyller i kontaktformulär använder vi dina personuppgifter endast för de ändamål för vilka du lämnat dem.


Sociala medier

På Yodabee:s konton i sociala medier publiceras ibland foton med tillhörande namn på t.ex. kontaktpersoner hos våra kunder eller deltagare på event som Yodabee anordnar. I sådana fall inhämtas samtycke från den aktuella personen i samband med publiceringen. Har du lämnat samtycke för en specifik personuppgiftsbehandling har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. All behandling ska då avbrytas omgående av Yodabee. Observera att ett återkallande av samtycke inte gör den behandling som tidigare skett med stöd av samtycket olaglig.


Utlämnande av personuppgifter

Yodabee kan komma att överföra uppgifter om dig till tredje man om det behövs för att fullfölja avtal eller uppdrag. Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till Yodabee:s leverantörer av IT-tjänster.

I dessa situationer är Yodabee personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Yodabee använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa Yodabee:s instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Yodabee:s instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.


Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter under maximalt ett år efter avslutad kundrelation. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål under längre tid efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.


Registerutdrag och rättelser

Du som registrerad, fysisk person har bland annat rätt att få tillgång till de personuppgifter Yodabee behandlar om dig. Du har också rätt att få eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter rättade av Yodabee. Observera att detta endast gäller faktamässigt eller juridiskt felaktiga uppgifter.

Du som registrerad, fysisk person har vidare under vissa förutsättningar rätt att få alla dina personuppgifter helt raderade av Yodabee. Detta gäller dock inte för personuppgifter som Yodabee måste spara enligt gällande lagkrav eller för att kunna uppfylla ett avtal.


Hos Datainspektionen kan du läsa mer om dina rättigheter.


Säkerhet

Yodabee vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.


Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy vid behov.


Kontakt

Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post hello@yodabee.com eller på telefon 070-990 24 48. Adress: Yodabee AB Birkagatan 32, bv, 113 39 STOCKHOLM.

Så, det var det hela! Ha en fin dag önskar Team Yodabee :)